2022 – திருவிழா               :  Click Here >

2020 – கும்பாபிஷேக வேலைகள் :  Click Here >

2019 – பாலஸ்தாபனம்   :  Click Here >

2013 – திருவிழா               :  Click Here >

2012 – திருவிழா                :  Click Here >

2010 – திருவிழா                :  Click Here >

தேர் ஆயத்த வேலை – பகுதி 1   :   Click Here >

தேர் ஆயத்த வேலை – பகுதி 2  :   Click Here >